De Nederlandse Sociologische Vereniging

De Nederlandse Sociologische Vereniging (NSV) behartigt de belangen van de Nederlandse sociologie in ruime zin en levert daartoe bijdragen aan de bevordering van de kwaliteit van sociologisch onderzoek en onderwijs. Ook zet de NSV zich in voor een versterking van de positie van sociologen op de arbeidsmarkt en op de arbeidsplaats. De NSV stelt zich ten doel de bekendheid van het werk van sociologen te vergroten.

Activiteiten
De NSV organiseert jaarlijks, samen met de Vlaamse Vereniging Voor Sociologie, de Dag van de Sociologie. Op deze dag presenteren (academische) sociologen recent werk en de dag biedt zo een staalkaart van de Nederlandse sociologie.

Ieder najaar organiseert de NSV samen met het SCP het actualiteitencollege. Tijdens deze middag staat de sociologische analyse van een actueel sociaal probleem centraal. Zo behandelde het college in 2008 sociale cohesie en integratie in Nederlandse buurten en zal het college van 2009 in het teken staan van de financiele crisis.

Sociologie Magazine
De leden van de NSV ontvangen vier maal per jaar Sociologie Magazine. Sociologie Magazine (voorheen FACTA) is een uitgave van de NSV. Sociologie Magazine bericht over trends in de sociale wetenschappen. Vaste ingrediënten zijn: interviews met prominente sociale wetenschappers, de ins en outs van sociologie-opleidingen aan de verschillende universiteiten, rapportages over controversies in de sociale wetenschap en vaste rubrieken over de beroepspraktijk, columns, gesignaleerde boeken en belangrijk vaknieuws.

Tijdschriften
Lidmaatschap van NSV geeft reductie op de abonnementsprijs van de bekende Nederlandse sociologische tijdschriften: Beleid en Maatschappij, Mens en Maatschappij, Religie en Samenleving, Sociologie en Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken.

Prijzen
Om de sociologie-beoefening te stimuleren en goed onderzoek onder de aandacht te brengen, reikt de NSV een prijs uit voor het beste wetenschappelijke artikel in een Nederlandstalig sociologisch tijdschrift (tweejaarlijks), het beste proefschrift (tweejaarlijks) en de beste Master thesis van een student Sociologie aan een van de Nederlandse opleidingen (jaarlijks).Om het belang van goed beleidsonderzoek te benadrukken heben de NSV en de Vereniging voor Beleidsonderzoek recent het initiatief genomen tot het instellen van een Beleidsprijs. Deze prijs voor het beste beleidsonderzoek en/of beleidsadvies is voor het eerst uitgereikt op de Dag van de Sociologie in 2009. De prijs zal om het jaar worden toegekend.

Internationale contacten
De NSV vertegenwoordigt de Nederlandse sociologie internationaal, onder meer in de International Sociological Association en de European Sociological Association en onderhoudt contacten met buitenlandse zusterorganisaties.

Beroepscode
De NSV is verantwoordelijk voor inhoud en handhaving van de beroepscode voor sociologen. Door NSV-lidmaatschap verbindt men zich tot naleving van deze code. In geval van overtreding of klachten stelt het NSV-bestuur een Beroepscodecommissie in die arbitreert of uitspraak doet.

Lidmaatschap
Een regulier NSV-lidmaatschap kost in 2009 € 72,50. Voor leden die kunnen aantonen dat zij een uitkering hebben of minimumloon ontvangen bedraagt de contributie € 42,50. Studenten betalen € 37,50. U kunt zich opgeven als lid via internet.