Gezocht: het beste beleidsonderzoek

Stuur je beste artikel of onderzoeksrapport in voor de Beleidsprijs. De Nederlandse Sociologische Vereniging en de Vereniging voor Beleidsonderzoek zijn op zoek naar leden die interessant praktijkonderzoek verrichten en loven een tweejaarlijkse Beleidsprijs uit.

Hieronder volgt de tekst van de oproep:

Oproep van de Nederlandse Sociologische Vereniging en de Vereniging voor Beleidsonderzoek. De Nederlandse Sociologische Vereniging en de Vereniging voor Beleidsonderzoek hebben in 2009 het initiatief genomen tot een tweejaarlijkse Beleidsprijs. Deze prijs is bestemd voor het beste beleidsonderzoek en/of -advies waarin de wisselwerking tussen wetenschap en toegepast onderzoek duidelijk naar voren komt.
Alleen (medewerkers van) onderzoeksbureaus en para-universitaire onderzoeksinstituten die weken voor externe opdrachtgevers kunnen naar de prijs meedingen. Voorwaarde is lidmaatschap van de VBO of van de NSV. De prijs beoogt het vele interessante praktijkonderzoek dat in Nederland plaatsvindt beter voor het voetlicht te brengen.

Graag nodigen wij u uit om een artikel of onderzoeksrapport van uw hand mee te laten dingen naar de prijs.
Het moet gaan om een in opdracht vervaardigd onderzoek en/of advies dat in de periode september 2014 - augustus 2017 tot stand is gekomen.

Hieronder staan de criteria vermeld waaraan de inzending moet voldoen. De inzendingen moeten vóór 15 augustus 2017 per e-mail worden gestuurd naar het secretariaat van de NSV: secretariaat@nsv-sociologie.nl o.v.v. ‘Beleidsprijs’.

 

Criteria voor de NSV-VBO Beleidsprijs

1. De prijs wordt uitgereikt voor het beste gamma-wetenschappelijke beleidsonderzoek en/of beleidsadvies. Op welk van beide het accent ligt, maakt niet uit. Essentieel is dat het gaat om een wetenschappelijk verantwoord onderzoek of een wetenschappelijk onderbouwd advies.

2. De prijs is alleen bedoeld voor medewerkers van onderzoeksbureaus en para-universitaire onderzoeksinstituten die werken voor externe opdrachtgevers. Universitair onderzoek is uitdrukkelijk uitgesloten. Inzending is voorbehouden aan (a) de bij de VBO aangesloten bureaus of (b) een bureau waarvan één van de auteurs of een directielid lid is van de NSV.

3. Er zijn twee vormen van inzending mogelijk:
3.1. Een (concept-)wetenschappelijk artikel dat op basis van het verrichte beleidsonderzoek is geschreven. De omvang is minimaal 3000, maximaal 10.000 woorden. Het artikel is geschreven in het Nederlands of in het Engels. Er geldt geen restrictie aan inzending van het aantal artikelen.
3.2 Een rapport dat voor een externe opdrachtgever is vervaardigd. Aan inzending van rapporten geldt een restrictie van maximaal twee inzendingen per bureau.

4. Het moet gaan om een gamma-wetenschappelijk beleidsonderzoek of beleidsadvies. Dit betekent dat het handelt om een maatschappelijk vraagstuk, dat onderwerp is van publiek beleid (d.w.z. een publieke interventie) en dat wordt benaderd met theorieën en methoden die in de gammawetenschappen gebruikelijk zijn. Beleidsonderzoekers uit alle gammawetenschappelijke richtingen (sociologie, economie, bestuurskunde, onderwijskunde, politicologie, etc.) kunnen meedingen.

5. Het artikel of rapport mag eerder, in welke vorm dan ook, zijn gepubliceerd, mits niet eerder dan 15 september 2014. Het reeds gepubliceerd zijn is overigens geen criterium en geeft geen voorsprong op nieuw geschreven bijdragen.

6. De jury zal met name belang hechten aan de volgende kwaliteitscriteria:
- Inbedding in de gamma-wetenschappelijke literatuur
- Verantwoord gebruik van methoden en technieken
- Beleidsrelevantie
- Goede stijl en leesbaarheid.

7. Tegen de besluitvorming door de jury is geen beroep en bezwaar mogelijk.

8. Inzendingen als hard-copy naar het Secretariaat van de NSV, Postbus 9048 , 6500 KJ  Nijmegen. Tevens dient een digitale versie te worden gestuurd (secretariaat@nsv-sociologie.nl) onder vermelding van ‘Beleidsprijs’. De inzendingen moeten uiterlijk maandag 15 augustus 2017 binnen zijn.

 

 

Meer inspiratie