Grensverleggend onderzoek naar popmuziekerfgoed in Europa

Prof.dr. Susanne Janssen, hoogleraar Media en Cultuur in de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen, heeft eind december een grote Europese subsidie ontvangen voor haar internationaal onderzoek naar de sociaal-culturele en economische betekenis van popmuziekerfgoed. Janssen doet het onderzoek samen met andere Europese onderzoekers.Het project is een van de tien gehonoreerde onderzoeken binnen het HERA-programma Cultural Dynamics, Inheritance and Identity, waarvoor circa 175 voorstellen werden ingediend. Met deze toekenning is een bedrag van € 900.000 gemoeid.

Janssen’s project, getiteld Popular Music Heritage, Cultural Memory and Cultural Identity (POPID), gaat over de betekenis van populaire muziek erfgoed voor muziekliefhebbers en de muziekindustrie in Europa. Met een geschiedenis die inmiddels ruim een halve eeuw teruggaat zijn muziekvormen als rock en punk voor naoorlogse generaties misschien wel een even sterk symbool van nationale of plaatselijke identiteit als traditionele uitingen, zoals vlaggen, eten, drinken en sport. Het project onderzoekt het belang van populaire muziek voor culturele identiteitsvorming, met speciale aandacht voor de relatie tussen cultureel geheugen, geschiedenis van populaire muziek en plaatselijke eigenheid.

Over de plaats die popmuziekerfgoed inneemt in de wijze waarop muziekliefhebbers vormgeven aan hun culturele identiteit is nog weinig bekend. Dat geldt ook voor de vraag hoe de culturele herinneringen van populaire muziekliefhebbers zich verhouden tot de populaire muziekgeschiedenissen zoals die in nationaal en internationaal verband worden gepresenteerd door kenners van populaire muziek en de muziekindustrie. Bovendien ontbreekt een vergelijkend perspectief op de wording en werking van plaatsgebonden populaire muziekgeschiedenissen. Het project beoogt in deze lacunes te voorzien. Voor diverse Europese landen en plaatsen wordt onderzocht welke rol lokaal populaire muziek erfgoed speelt in de culturele identiteitsvorming van het publiek. Tevens wordt nagegaan hoe de Europese muziekindustrie beter zou kunnen inspelen op de groeiende publieke belangstelling voor lokaal popmuziekerfgoed.

POPID is een gezamenlijk onderzoeksproject van media- en cultuuronderzoekers uit Engeland, Oostenrijk, Nederland en Slovenië. Janssen heeft de leiding over het project, dat wordt uitgevoerd binnen het Erasmus Research Centre for Media, Communication and Culture (ERMeCC). Voor de Nederlandse component van het project zullen een postdoc, een promovendus en een onderzoeksassistent worden aangetrokken. In totaal zal het Europese onderzoeksteam uit 11 leden bestaan. Het Europese team zal nauw samenwerken met onderzoeker uit andere delen van de wereld, met name uit Australië en de Verenigde Staten. Het onderzoek zal in het voorjaar van 2010 van start gaan.