Tweede generatie Turken en Marokkanen minder religieus

Religieus gedrag onder de tweede generatie Turken en Marokkanen in Nederland is duidelijk minder sterk dan onder de eerste generatie. Wel beschrijft het overgrote deel van de tweede generatie zich nog altijd als moslim. Tot die conclusies komen Mieke Maliepaard, Marcel Lubbers (beiden Universiteit Utrecht) en Mérove Gijsberts (Sociaal Cultureel Planbureau). Hun bevindingen verschijnen deze maand in het gerenommeerde Britse tijdschrift ‘Ethnic and Racial Studies’.De Utrechtse onderzoekers maakten gebruik van bijna 2000 vragenlijsten die zijn ingevuld door zowel eerste als tweede generatie in Nederland woonachtige Turken en Marokkanen. Daaruit blijkt onder meer dat de tweede generatie minder vaak aan de ramadan doet en minder vaak bidt dan de eerste generatie. De tweede generatie omschrijft zich tevens vaker als niet-moslim: 12% van hen zegt niet (langer) religieus te zijn, tegenover 5% van de eerste generatie.

VernederlandstHet overgrote deel van de tweede generatie geeft dus aan nog altijd moslim te zijn. Maar binnen deze groep treedt zogenoemde ‘vernederlandsing’ op: de jongeren identificeren zich meer met Nederland dan hun ouders doen. Volgens de onderzoekers, aangesloten bij een internationaal project dat religieuze veranderingen onder minderheden onderzoekt, liggen educatie en het opgroeien in het seculiere Nederland ten grondslag aan deze resultaten. De aanname dat assimilatie zich ontwikkelt over generaties, wordt door dit onderzoek ondersteund.

HoogopgeleidenEen verrassende uitkomst van het onderzoek betreft het religieuze gedrag van hoger opgeleiden binnen de tweede generatie. Hoogopgeleide Turken en Marokkanen die zich als moslim omschrijven, praktiseren het geloof namelijk meer dan laagopgeleiden, iets wat onder de eerste generatie juist andersom is. De onderzoekers doen nader onderzoek om deze uitkomst te verklaren.

ExcellentOnderzoek naar de multiculturele samenleving is een van de pijlers van de Utrechtse faculteit Sociale Wetenschappen. Naast deelname aan internationale projecten waar onderzoek wordt gedaan naar multiculturalisme, biedt de faculteit de research master ‘Migration, Ethnic Relations and Multicuturalism’ aan. Deze onderzoeksmaster behoort tot de top van het Nederlandse onderwijs en onderzoek, zo blijkt uit de uitzonderlijk positieve beoordeling die de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) onlangs toekende.